آسیـه ابـدی
مسئول
شماره تماس: 03533133021

شرح وظایف:
​​​​​​​

- اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
- به روزرسانی  ​​​​​​​وب سایت مدیریت روابط عمومی و وب سایت روابط بین الملل و پورتال شهرداری یزد
- نظارت بر زیر سایت های پورتال شهرداری یزد

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
حسین کارگر
جمعدار اموال و کارپرداز
شماره تماس: 33133025