مدیران سابق ارتباطات و اموربین الملل

منصور مخبری

از تاریخ 1359/5/14
​​​​​​​تا تاریخ 1362/9/6
حسن عقدایی

از تاریخ 1362/9/7
​​​​​​​تا تاریخ 1371/10/20
احمد انتظاری

​​​​​​​از تاریخ 1371/10/21
​​​​​​​تا تاریخ 1374/11/18
سیدحسین سعیدنامه

​​​​​​​
​​​​​​​از تاریخ 1374/11/19
​​​​​​​تا تاریخ 1376/4/21
محمدحسن حکیم زاده


​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​از تاریخ 1376/4/22
​​​​​​​​​​​​​​تا تاریخ 1378/4/6

محمد صلواتی      
سرپرست

از تاریخ 1378/4/7
​​​​​​​تا تاریخ 1378/7/1
احمد انتظاری

​​​​​​​از تاریخ 1378/7/2
​​​​​​​تا تاریخ 1380/3/27
جواد دشتی

از تاریخ 1380/3/28
​​​​​​​تا تاریخ 1381/5/14
مهدی ورشویی
سرپرست

از تاریخ 1381/5/15
​​​​​​​تا تاریخ 1381/6/15
سیدمحمدصادق خواجه افضلی

​​​​​​​از تاریخ 1381/6/16
​​​​​​​تا تاریخ 1384/10/17
محمدرضا نیکونژاد

از تاریخ 1384/10/8
​​​​​​​تا تاریخ 1387/8/6
رضا سرمست یزدی

از تاریخ 1387/8/7
​​​​​​​تا تاریخ 1388/8/8
حسین ساجدی فر

از تاریخ 1388/9/10
​​​​​​​تا تاریخ 1391/7/28
محمدرضا نیکونژاد

از تاریخ 1391/7/29
​​​​​​​تا تاریخ 1392/12/23
محمدرضا شفیعی

از تاریخ 1392/12/24
​​​​​​​تا تاریخ 1393/8/28
محمد صلواتی

از تاریخ 1393/8/29
​​​​​​​تا تاریخ 1394/6/10
حسین ساجدی فر

از تاریخ 1394/6/12
​​​​​​​تا تاریخ 1400/6/27
حامد سلطانی

​​​​​​​از تاریخ 1400/6/28
​​​​​​​...