اداره اموربین الملل و دیپلماسی شهری

شرح وظایف:
​​​​​​​

- اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
​​​​​​​- بستر سازی برای ایجاد و تقویت ارتباطات چند سویه و تعاملی مدیریت شهری با نخبگان، اقشار خاص و عموم مردم .
​​​​​​​- برنامه ریزی جهت آگاهی بخشی و آموزش فرهنگ شهروندی با هدف اعتمادسازی، افزایش احساس تعلق شهروندان به شهر و توسعه مشارکت شهروندان در اداره شهر با همکاری سایر حوزه های مرتبط در مجموعه شهرداری.
​​​​​​​- گردشگر خارجی.
​​​​​​​- ​​​​​​​تهیه مطالب مفید و کاربردی فرهنگی، اجتماعی، سنتی و جغرافیایی شهرهای خارجی جهت بهره برداری هیئت های اعزامی به خارج از کشور.
​​​​​​​- پیگیری، برنامه ریزی و اجرای امور مرتبط با اعزام مدیران و کارشناسان شهرداری یزد به خارج از کشور و میزبانی و ملاقات هیئت های خارجی با مدیران شهرداری یزد.
​​​​​​​- تعامل با و وزارتخانه ها و مؤسسات و ارگانهای دولتی و سفارتخانه ها به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه های امور مسافرت ها، ملاقات ها، کنفرانس ها (داخلی و خارجی) و نظایر آن.
​​​​​​​- ارتباط مستمر با سازمان های بین المللی که شهرداری یزد در آنها عضویت دارد و دریافت اطلاعات، اخبار، رویداد ها، اطلاعات مربوط به کارگاه های آموزشی، سمینارها، کنگره ها و دوره های آموزشی.
​​​​​​​- کسب اطلاعات مفید و ضروری جهت خرید های خارجی مورد نیاز شهرداری.
​​​​​​​- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات دیگر کشورها در زمینه های مورد نظر به منظور استفاده محتمل در تهیه پیش نویس نهایی قرادادها در این موارد.
​​​​​​​- پیگیری دریافت گزارش سفرهای بین المللی از روسای هیئت اعزامی و آرشیو موضوعی جهت بهره برداری های آتی و ثبت تجربیات.
​​​​​​​- همکاری در تهیه گزارشات بازدید از شهرهای خارجی جهت ثبت تجربیات.
​​​​​​​- مطالعه و شناسایی تجربیات موفق سایر شهرداری های شهر های موفق دنیا و ارائه پیشنهاد در رابطه با چگونگی بکار گیری آنها.
​​​​​​​- پیگیری برگزاری جلسات و اجرای مصوبات کمیته سفرهای خارجی شهرداری یزد.
​​​​​​​- برقراری تعامل و ارتباط با شهرهای خارجی و خواهر خوانده بر اساس سیاست های شهرداری.
​​​​​​​- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

سهیلا شکوفه
کارشناس
شماره تماس:
​​​​​​​035-33133038
​​​​​​​​​محمدجواد عاشق طوس
کارشناس
شماره تماس:
​​​​​​​035-33133027